Mga Voucher sa Pagpili ng Pabahay (Seksyon 8)

Mga Voucher sa Pagpili ng Pabahay (Seksyon 8)

Ang Housing Choice Voucher (Section 8) Program ay pinopondohan ng The Office of Housing and Urban Development at pinangangasiwaan ng lokal ng Housing Authority. Nagbibigay ito ng tulong sa pag upa para sa mga kwalipikadong kalahok patungo sa pabahay sa pribadong merkado ng pag upa.Laktawan sa nilalaman