Kung makatanggap ako ng iba pang tulong pinansyal, kwalipikado pa rin ba ako?

Kung makatanggap ako ng iba pang tulong pinansyal, kwalipikado pa rin ba ako?

 Oo.  Hinihikayat namin kayong hanapin ang lahat ng mapagkukunan para makatulong sa inyong mga gastusin sa pag-aaral. Laktawan sa nilalaman