Sa anong batayan nirerepaso ang application ko para malaman ang laki ng kwarto & complex?

Sa anong batayan nirerepaso ang application ko para malaman ang laki ng kwarto & complex?

Pangunahin sa laki ng pamilya, kalagayan, at pangangailangan ang nagtatakda ng laki ng silid tulugan at kung aling mga programa kung saan nakatalaga ang isang aplikante.  Nais naming magbigay ng maraming pagkakataon hangga't maaari – ngunit ilista namin ang isang tao nang naaayon —upang pinakamainam na mapaunlakan ang anumang umiiral na pangangailangan (ibig sabihin, unit na walang hagdan; accessible sa wheelchair; dagdag na silid-tulugan para sa mga kagamitang medikal; atbp.)Laktawan sa nilalaman