Update ng Residente ng LHA

Update ng Residente ng LHA

Dahil sa kasalukuyang CO VID 19 pandemic, at epekto nito sa pagsasagawa ng negosyo, ipinatutupad ng LHA ang mga sumusunod na pamamaraan mula Marso 20, 2020.

Pagpapanatili kahilingan: Hinihikayat pa rin ang mga residente na magsumite ng work order sa kanilang resident manager, gayunpaman, para sa kalusugan at kaligtasan ng aming mga residente at maintenance personnel hinggil sa social distancing efforts, ang mga sumusunod modifications ay ginawa, epektibo kaagad:

  • Ang lahat ng mga order sa trabaho ay uuri bilang alinman sa "kritikal" o "hindi kritikal" hanggang sa karagdagang abiso
  • Ang mga order sa trabaho na tinutukoy na "hindi kritikal" ay hindi naka iskedyul sa oras na ito, gayunpaman ang mga ito ay matutugunan sa hinaharap. Asahan na ang mga ito ay maantala lampas sa aming tipikal na 10 araw na timeframe.
  • Kung mayroon kang pangangailangan sa pagpapanatili at ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay nalantad sa CO-VID 19 virus, o nagpapakita ng mga sintomas ng virus mangyaring isama ito sa iyong komunikasyon sa iyong Resident Manager sa pamamagitan ng telepono o email.

Maghain ng unemployment claim dito: https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment

April Rent Payments: Ang krisis na ito ay araw araw na nangyayari para sa ating lahat. Alam natin na marami sa ating mga nangungupahan ang nakakaranas ng pagkawala ng sahod/oras, o kaya ay pagtanggal sa trabaho dahil sa pagsasara ng negosyo. Kung ganito ang sitwasyon ay inatasan ni Governor Polis ang lahat ng apektado ng pagtanggal sa trabaho atbp na agad na mag file ng unemployment

Habang Inaasahan namin na ang aming mga residente ay gumawa ng lahat ng pagsisikap upang magbayad ng upa sa oras alam namin ito ay isang walang katulad na sitwasyon na lahat tayo ay nararanasan nang sabay sabay. Bilang krisis na ito unfolds kami ay makipag usap ng mga update sa paksang ito alinman sa aming website o isa sa isa na may pinansiyal na epekto sa mga sambahayan. 

Para sa Karagdagang mga sanggunian Bisitahin: https://uwaylc.org/Get-HelpLaktawan sa nilalaman