Mga Nangungupahan- Seksyon 8 UPDATE

Mga Nangungupahan- Seksyon 8 UPDATE

Dahil sa kasalukuyang CO-VID 19 pandemic, at ang epekto nito sa pagsasagawa ng negosyo, Ang LHA ay nagpapatupad ng mga sumusunod na pamamaraan mula Marso 19, 2020.

Section 8 Paglipat/Pagbabago ng mga Yunit/Lease ups ay HINDI maproseso maliban kung ang mga ito ay nasa proseso na. Ang mga eksepsiyon dito ay magiging ginawa sa isang case by case basis at isasaalang alang lamang kung ito ay isang emergency pangangailangan sa pabahay (i.e. kasalukuyang walang tirahan) at ikaw ay nai isyu ng isang voucher, at nagsumite ka ng kumpleto at nilagdaang Kahilingan para sa Pag apruba sa Tenancy.

Mga pansamantalang deklarasyon para sa pagkawala ng kita ay ipoproseso lamang ayon sa oras ng kawani at dapat isinumite tulad ng sumusunod: nakumpleto sa kabuuan nito, kabilang ang dokumentadong pag verify mula sa pinagkukunan ng kita (i.e. employer) ng pagbaba.

Ang ang sumusunod ay HINDI ipoproseso:

  • Ang pagkawala ng kita ay inaasahang tatagal ng mas mababa sa 30 mga araw.
  • Hindi kumpletong form ng pansamantalang deklarasyon (kabilang ang mga lagda)
  • Mga pansamantalang deklarasyon na isinumite ang mga form nang walang dokumentadong beripikasyon mula sa employer

Kung ang isang interim ay naproseso para sa pagbaba ng kita, kailangan mong pagkatapos ay magsumite ng isang pansamantalang deklarasyon sa loob ng 10 araw na nagsasaad na ikaw ay babalik sa trabaho.  Ito ay dapat na sinamahan ng isang nakasulat na pahayag mula sa iyong employer na nagsasaad ng petsa ng pagbabalik sa trabaho.

Gobernador Inatasan ni Polis ang lahat ng apektado ng pagtanggal sa trabaho atbp na agad na mag file para sa kawalan ng trabaho.

Maghain ng unemployment claim dito: https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment

Para sa Karagdagang mga sanggunian Bisitahin: https://uwaylc.org/Get-HelpLaktawan sa nilalaman