PAGKAKATAON SA PAGBOBOLUNTARYO

PAGKAKATAON SA PAGBOBOLUNTARYO

Loveland Housing Development Corporation (LHDC) – Oportunidad sa Boluntaryo

Ang LHDC, isang 501 (c)(3) non profit corporation ay kumukuha ng mga aplikasyon para sa Board of Directors nito.  Ang LHDC ay nakikipagtulungan nang malapit sa Loveland Housing Authority upang lumikha ng abot kayang mga pagkakataon sa pabahay para sa mga pamilya, matatanda, at mga taong may mga espesyal na pangangailangan.  Ang mga Board Member ay inaasahang dadalo sa buwanang board meetings at hinihikayat na makibahagi sa gawain ng komite.  Inaasahan din ang mga miyembro ng board na magiging tagapagtaguyod ng abot kayang pabahay.  Ang mga paminsan minsang pagpupulong ng Sangguniang Panlungsod at iba pang mga pampublikong pagdinig ay magbibigay ng mga pagkakataon upang suportahan at itaguyod ang abot kayang pabahay sa komunidad.  Kung interesadong mag-aplay para sa posisyong ito maaari kang makakuha ng aplikasyon sa tanggapan ng Housing Authority ng City of Loveland na matatagpuan sa 375 W. 37th street, Suite 200, Loveland, CO 80537 o maaari kang mag-download ng application mula sa website sa: https://lovelandhousing.org/wp-content/uploads/2020/10/LHDC-Board-Application.pdf Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan tungkol sa LHDC o sa Board of Directors mangyaring kontakin si Tracy Hoff sa 970-635-5939 o info@lovelandhousing.org.Laktawan sa nilalaman